ZAMİR

 

12-  ZAMİR: Bir ismi gösteren, kelimenin aslından olmayan
ve kelimenin sonunda bulunanه   ye zamir denir.

1- Üzerinde durulmayarak geçildiğinde zamirden önceki harf harekeli ise bir elif miktarı uzatılır.

Örnek: انه     به     وله     عنده   
-وله     lafzındaki zamirde mukadder (gizli) و
-به      lafzındaki zamirde ise mukadder (gizli)ى   harfi vardır.

NOT: لم ينته  مانفقه   kelimelerindeki ه    harfleri kelimenin aslındandır. Yani zamir değildirler, uzatılmazlar.

2- Zamirden sonra sebeb-i med’den hemze bulunursa, meddi munfasıl olur ve bir elif miktarından fazla uzatılır.

Örnek: من علمه الا

3- Zamirden sonra sakin bir harf gelirse zamir uzatılmadan direk sakin harfe tutturulur.

Örnek: كرسيه السموات

4-Zamirden öneki harf sakin olursa zamir uzatılmayarak okunur.
Örnek: منه       فيه    عليه 

NOT: Kur’an’da bu kaideye uymayan tek bir kelime vardır.
 Buda Furkan suresinin 69. ayetindeki   فيه مهانا    lafzındaki zamirdir.
Kaideye göre uzatılmaması gerekirken kaideye uymaksızın bir elif miktarı uzatılarak okunur.
(Kesreden= (esreden)  zammeye= (ötreye)  geçmek zor olduğundan )

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !